Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

vyberte si své zaměření

Přijímací řízení 2024/2025

Důležitá data

listopad
29
leden
10
Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

  • Představení školy.
  • Seznámení se školním vzdělávacím programem.
  • Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2023/2024.
  • Přihlášky na přípravné kurzy.
  • Informace o zkouškách nanečisto.
  • 16:00 setkání s ředitelkou školy v jídelně školy
  • 15:00 otevřené učebny, laboratoře, TV, ...
  • 18:00 ukončení DOD
  • Registrování prohlídky

v době 8.00 – 14.00(14.30 konec) prohlídky s průvodcem (po předešlém zaregistrování termínu), po 20 minutách, ve skupině 15 osob.

Bodované části

Výsledky studia žáka na ZŠ

Započítává se průměr známek z devíti základních předmětů ze ZŠ v prvním a druhém pololetí 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy – ČJ, 1. cizí jazyk, ON, D, Z, M, Fy, Ch, Př.

Maximálně 25 bodů Nejnižší hodnota může být 0 bodů. Body se přidělují podle vzorce: 34 - 3 * (PRUM_8P + PRUM_8K + PRUM_9P)

Body za úspěch ve vybraných soutěžích

za každé umístění v obvodním kole předmětové olympiády během 8. – 9. ročníku ZŠ v ČR, resp. ze srovnatelných ročníků víceletého gymnázia v ČR, (Fyzikální olympiáda, Matematická olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, soutěže v cizích jazycích, Soutěž v programování) na 1. - 3. místě se připočítává 5 bodů – umístění musí být doloženo originálem nebo ověřenou kopií diplomu a odevzdáno jako příloha přihlášky.

Za každé umístění na 1. - 3. místě v krajském a vyšším kole předmětové olympiády během 8. –9. ročníku ZŠ v ČR, resp. ze srovnatelných ročníků víceletého gymnázia v ČR, (Fyzikální olympiáda, Matematická olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, soutěže v cizích jazycích, Soutěž v programování) se započítává 10 bodů – umístění musí být doloženo originálem nebo ověřenou kopií diplomu a odevzdáno jako příloha přihlášky

Maximálně 5 bodů za jedno umístění

Krajské kolo olympiády

Za každé umístění na 1. - 3. místě v krajském a vyšším kole předmětové olympiády během 6. – 9. ročníku ZŠ (Fyzikální olympiáda, Matematická olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Soutěže v cizích jazycích, Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Soutěž DDM v programování)

Maximálně 10 bodů za jedno umístění

Písemná přijímací zkouška

Počet bodů z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky a jejích aplikací (maximálně 100 bodů – 50 bodů český jazyk a literatura, 50 bodů matematika). Každému uchazeči se započte lepší výsledek z 2 napsaných testů z jednotlivých zkoušek. Pokud uchazeč nevyužije možnosti skládat jednotnou zkoušku dvakrát, započte se mu výsledek ze složené zkoušky.

Maximálně 100 bodů
Kurzy z češtiny a matematiky

Přípravné kurzy

Více informací se dozvíte na dni otevřených dveří v listopadu.

Cena jednoho kurzu je 2000 Kč
Výuka začíná od 5. ledNA 2024
Zkušební písemné testy

Přijímačky nanečisto

Nabízíme možnost absolvovat písemné didaktické testy z matematiky nebo českého jazyka.