Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Český jazyk a literatura

Vyučující

Studenti se během čtyř let seznamují s literaturou jednotlivých dějinných epoch od starověku až po počátek 21. století, získávají přehled o kánonu klasických literárních děl a poznávají jej prostřednictvím četby a interpretace vybraných textů. Posilují tím nejen své čtení s porozuměním, jež je povede k hlubším čtenářským zážitkům, ale také dále kultivují svůj jazyk.

Souběžně získávají studenti poučení o (českém) jazyce jakožto systému, který slouží jako východisko ke komunikaci v nejrůznějších typech mluvených i psaných textů. Opomenuta nejsou ani tradiční témata týkající se morfologie, interpunkce a syntaxe češtiny.

Ve výuce slohu je kladen důraz na osvojení a rozvoj aktivních komunikačních dovedností tak, aby student/ka dovedl/a vytvářet (kultivované) texty odpovídající různým komunikačním situacím a využil/a přitom příslušné slohotvorné prostředky a postupy.

Povinnou výuku ČJL doplňují volitelné semináře, které umožňují studentům rozšířit a prohloubit své znalosti a dovednosti podle individuálního zájmu a zaměření. Ve školním roce 2016/2017 jsou otevřeny Literární seminář a seminář Literatura a film. V nabídce je také Seminář české jazykovědy a kombinovaný dějepisně-jazykový seminář Dějiny a dokumenty 20. století.

Tematická náplň studia:

  1. ročník: literatura do konce 18. století; jazyk, jeho zvuková a grafická stránka

  2. ročník: česká a světová literatura 19. století; lexikologie a slovotvorba, morfologie

  3. ročník: česká i světová literatura 1. pol. 20. století; syntax (závislostní i valenční), interpunkce

  4. ročník: česká a světová literatura po r. 1945; vývoj českého jazyka, vývojové tendence současné češtiny, maturitní opakování


Dokumenty

Vzdělávací plán
Stáhnout
Maturitní otázky - Český jazyk Seznam děl ke státní maturitě
Stáhnout
Maturitní otázky - Český jazyk Katalog požadavků
Stáhnout
Maturitní otázky - Český jazyk Formulář k seznamu četby
Stáhnout