Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Informace o škole zveřejňované dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Název Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
2. Důvod a způsob založení Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělávání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Součástí organizace je školní jídelna, která zajišťuje školní stravování a závodní stravování. Organizace je založena zřizovací listinou, jejíž poslední změna byla schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 40/37 ze dne 19. 6. 2014, s účinností 1. 9. 2014
3. Organizační struktura Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitelka (dále jen „ředitelka“). Ředitelka činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenována a může být odvolána v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
4. Kontaktní spojení Kontakty
4.1 Kontaktní poštovní adresa Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
Arabská 682/14
160 00 Praha 6 - Vokovice
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
Arabská 682/14
160 00 Praha 6 - Vokovice
4.3 Úřední hodiny 8.00–16.00
4.4 Telefonní čísla 235 353 541, 723 950 798 – ředitelka (RNDr. Zdeňka Hamhalterová, ga@gyarab.cz)
235 351 707 – recepce
235 351 708 - kancelář, hospodářka školy
222 262 051 – studijní oddělení
235 353 015 – školní jídelna
731 609 403 – pověřenec pro ochranu osobních údajů (Mgr. Eva Šmídová, conzultant@moore-czech.cz
4.5 Datová schránka ns6sd8y
4.6 Adresa internetové stránky www.gyarab.cz
4.7 Adresa e-podatelny ga@gyarab.cz
4.8 Další elektronické adresy viz Kontakty
5. Bankovní spojení 9932031/0710 Školní jídelna: 2038061/0100
6. 61386022
7. DIČ CZ61386022, organizace není plátcem DPH
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů 8.1.1 Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout
 • Zřizovací listina školy rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku - v listinné podobě v ředitelně školy a dále její sken na webu školy zde
 • Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce – v listinné podobě v ředitelně školy a dále na webu školy zde
 • Školní vzdělávací programy – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde
 • Výroční zpráva o činnosti školy – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde
 • Školní řád – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde
 • Dokumentace BOZP a PO – v listinné podobě v ředitelně školy
 • Účetní, majetková a hospodářská dokumentace – v listinné podobě v ředitelně školy
 • Soubor vnitřních směrnic a předpisů – v listinné podobě v ředitelně školy

8.1.2 Dokumenty nepodléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu (zejména zákonným zástupcem dítěte).
Nahlížení může proběhnout formou předložení částečně anonymizované kopie dokumentu v případě, že dokument obsahuje též údaje, do kterých nahlížející není oprávněn nahlédnout
 • Knihu úrazů a záznamy o úrazech žáků – v listinné podobě v ředitelně školy
 • Třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu – po předchozí domluvě s ředitelkou školy
 • Záznamy z pedagogických rad – v listinné podobě v ředitelně školy
8.2 Rozpočet Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy (www.praha.eu)
Údaje o rozpočtu v aktuálním roce a v loňském roce.
9. Žádosti o informace Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice upravující svobodný přístup k informacím je přístupná v listinné podobě v ředitelně školy a na webových stránkách školy odkaz.
10. Příjem žádostí a dalších podání Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu školy, prostřednictvím DS nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy Sdělení č. 104/1991 Sb., federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právech dítěte
Usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ústava České republiky
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném a účinném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném a účinném znění (dále jen „správní řád“)
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném a účinném znění
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění
Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (tzv. antidiskriminační z.), v platném a účinném znění ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, v platném a účinném znění
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném a účinném znění
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění
Metodický pokyn k zajištění BOZP dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT (podpůrný pokyn pro ostatní zřizovatele) – č. j. 37 014/2005–25
Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání
Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Vyhláška č. 33/2005 Sb. o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách
Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
Vyhláška č 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
Vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
Vyhláška č. 430/2001 Sb., o závodním stravování, ve znění pozdějších předpisů
11.2 Vydané právní předpisy Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti.
12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazba nákladů na pořízení informace činí:
1. Kopírování černobílé na kopírovacích strojích
Formát A4 jednostranný2,- Kč/A4
Formát A4 oboustranný4,- Kč/A4
Formát A3 jednostranný4,- Kč/A3
Formát A3 oboustranný8,- Kč/A3
2. Tisk na tiskárnách PC
Formát A4 na laserové tiskárně2,- Kč/A4
Formát A4 na ostatních tiskárnách3,- Kč/A4
2. Kopírování na magnetické nosiče
CD50,- Kč/1ks
4. Jiné kopírování a filmování
VideoDle skutečných nákladů
5. Za odeslání informace
Poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku
6. Další věcné náklady
Dle formy poskytované informace. Např.:
Duplikát maturitního vysvědčení100,- Kč
Potvrzení o době studia na škole100,- Kč
Materiály z přijímacího řízení5,- Kč/A4
Materiály z přijímacího řízení5,- Kč/A4
7.Osobní náklady
Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hod. a za každou další započatou hodinu300,- Kč/hod
8. Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané školou, předškolním nebo školským zařízením, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.
9. Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 50,- Kč, budou poskytnuty zdarma.
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.
13. Licenční smlouvy Škola nemá licenční smlouvy.
14. Výroční zpráva podle zákona č. 160/1999 Sb. viz Dokumenty
15. Poskytnuté informace podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Žádost o poskytnutí informace_2023_1
Žádost o poskytnutí informace_2023_2