Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Informace o škole zveřejňované dle vyhlášky č.442/2006 Sb.

1. Název Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
2. Důvod a způsob založení Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělávání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Součástí organizace je školní jídelna, která zajišťuje školní stravování a závodní stravování. Organizace je založena zřizovací listinou, jejíž poslední změna byla schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 40/37 ze dne 19. 6. 2014, s účinností 1. 9. 2014
3. Organizační struktura Organizace nemá vnitřní strukturu
4. Kontaktní spojení Kontakty
4.1 Kontaktní poštovní adresa Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
Arabská 682/14
160 00 Praha 6
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu stejná jako poštovní
4.3 Úřední hodiny 8.00–16.00
4.4 Telefonní čísla 235 351 707 – recepce
235 353 542 - ředitelna
4.5 Čísla faxu 222 262 066
4.6 Adresa internetové stránky www.gyarab.cz
4.7 Adresa e-podatelny ga@gyarab.cz
4.8 Další elektronické adresy viz Kontakty
5. Bankovní spojení 9932031/0710
6. 61386022
7. DIČ CZ61386022
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů viz Dokumenty
8.2 Rozpočet Údaje o rozpočtu v aktuálním roce a v loňském roce
9. Žádosti o informace Další informace lze získat na www.gyarab.cz a v budově školy v pracovní době
10. Příjem žádostí a dalších podání Písemně v podatelně organizace
11. Opravné prostředky V budově školy, způsob a lhůta dle poučení v rozhodnutí
12. Formuláře viz Formuláře
13. Popisy postupů - Návody pro řešení životních situací viz Pro uchazeče
14. Předpisy
14.1. Nejdůležitější používané předpisy Předpisy v platném znění:
  • Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických zaměstnancích a o změně některých zákonů
  • Nařízení vlády 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
  • Vyhláška 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
  • Vyhláška 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
  • Vyhláška 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
  • Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování
  • Vyhláška 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
  • Zákon 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce
14.2. Vydané právní předpisy
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník za poskytování informací Ceník dokumentů
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací www.praha.eu
16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv není relevantní
16.2 Výhradní licence není relevantní
17. Výroční zpráva podle zákona č. 160/1999 Sb. viz Dokumenty