Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Základy společenských věd

Vyučující

Předmět Základy společenských věd zahrnuje velmi širokou oblast vědních oborů, které mají studentům přiblížit problematiku postavení člověka v kontextu měnící se společnosti. Hlavním cílem je budovaní postojů studentů k sobě samým, ke společnosti a světu. Studenti se seznamují se základy psychologie, sociologie, politologie, práva, ekonomie, religionistiky a filosofie. Všemi ročníky prostupují i průřezová témata jako mediální výchova, výchova k občanství a evropskému myšlení, environmentální výchova. V hodinách jsou studenti vedeni často k diskusi a formulování vlastních názorů, ke skupinové práci, práci s textem, k reflexi současného dění pomocí dokumentů. Semináře, které se nabízejí studentům 3. a 4. ročníků ( seminář moderní společnosti, seminář humanitních studií, ekonomicko-právní seminář, seminář psychologie), pak prohlubují jejich znalosti a dovednosti . Studenti mají možnost zapojit se do různých soutěží a akcí. Učebnice a doporučená literatura: Společenské vědy pro SŠ 1. – 4. díl, nakl. Didaktis. Brázda a kol.: Společenské vědy pro 4.ročník. Z.Helus: Psychologie. M.Fürst: Psychologie. R.Ryska: Právo pro SŠ, nakl.Eduko. P.Klínksý: Ekonomika pro gymnázia, nakl.Eduko. Zenaty, Liesmann: O myšlení. H. J. Störig: Malé dějiny filosofie. M.Petříček: Úvod do současné filosofe. Blecha a kol.: Filosofická čítanka.


Dokumenty

Vzdělávací plán
Stáhnout
Maturitní otázky - Základy společenských věd 4.A,B,E
Stáhnout
Maturitní otázky - Základy společenských věd 4.C,D
Stáhnout