Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Německý jazyk

Vyučující

Německý jazyk je na naší škole vyučován jako druhý cizí jazyk s možností složit maturitní zkoušku na úrovni B1. V prvním ročníku mají žáci 3 hodiny němčiny týdně, ve druhém a třetím ročníku čtyři hodiny týdně ( z toho 1 hodinu konverzace) a ve čtvrtém ročníku opět 3 hodiny týdně a navíc volitelný seminář německé konverzace pro ty, kteří chtějí maturovat, nebo se dále německým jazykem zabývat.

Němčina je po angličtině druhým nejrozšířenějším cizím jazykem u nás, navíc jazykem, jehož znalost mohou žáci v praxi nejčastěji využít, protože Česká republika je z velké části obklopena německy mluvícími zeměmi. V Čechách zaujímají německé firmy důležité místo na trhu a Německo je pro Českou republiku největším obchodním partnerem. Je proto velmi žádoucí tomuto jazyku rozumět a snažit se jím domluvit.

Doslova platí motto: Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus.

V hodinách němčiny se snažíme motivovat naše žáky k zájmu o německý jazyk, historii a kulturu. Každoročně pořádáme setkání s rodilými mluvčími, tradičně se účastníme projektů a soutěží podporovaných Goethe institutem, našim studentům je nabízena možnost prázdninové praxe v Německu (DRK Aalen). Pravidelně jezdíme na tematické cesty a exkurze do německy mluvících zemí.

V hodinách výuky používáme nejmodernější učebnice –studio d, Direkt , Aspekte a v hodinách konverzace So gehtś zum Zertifikat. Přednost těchto výukových materiálů spočívá nejen v tom, že zaujmou studenty aktuálním obsahem, ale jsou zaměřeny i na podporu kompetencí, které jsou důležitou součástí Školního vzdělávacího programu: jako např. kompetence k učení, kompetence k řešení konfliktů, kompetence ke komunikaci.

K výuce německého jazyka nám slouží dvě moderně vybavené učebny, které svým vybavením umožňují ve výuce uplatňovat nejmodernější metody jako jsou práce s videem: Videostationen( didaktické filmy), rolové hry, práce s počítačem apod.

Zkoušky Deutsches Sprachdiplom

Gymnázium Arabská bylo zařazeno do mezinárodní sítě škol, které mají právo provádět zkoušky DSD II (Deutsches Sprachdiplom II), které jsou pod záštitou Centrály pro školství v zahraničí Německé spolkové republiky. Od příštího školního roku (2021/2022) mohou tak studenti přímo ve škole skládat certifikované zkoušky, jež odpovídají úrovni B2/C1.


Dokumenty

Vzdělávací plán
Stáhnout
Maturitní otázky - Německý jazyk 4.A,B,C,D,E
Stáhnout